අඟහරුවාදා, 28 අප්‍රේල් 2020 07:03

ගුරු ගෙදර අධ්‍යාපන වැඩසටහන්. Featured

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ගුරු ගෙදර අධ්‍යාපන නාලිකාව මගින් විකාශය කරනු ලබන විෂය අන්තර්ගත ලබා ගැනීම සදහා පහත සබැදියන්ට පිවිසෙන්න.

  පහ ශ්‍රේණිය සඳහා
  අ.පො.ස.(සා/පෙළ ) සඳහා
  අ.පො.ස.(උ/පෙළ ) සඳහා

logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.