සෙනසුරාදා, 15 පෙබරවාරි 2020 00:00

පාසල් කලමනාකරණ මෘදුකාංගය Featured

පාසලක කළමනාකරණ කටයුතු හා පරිපාලන කටයුතු තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් පහසුවෙන් සිදු කිරීම සඳහා මෙම පාසල් කලමනාකරණ මෘදුකාංගය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාවේ සම්බන්ධීකරණයෙන් ඔබ වෙත ලබා දී ඇත. මෙම පාසල් කලමනාකරණ මෘදුකාංගය සමග පහත මෘදුකාංග ඇතුලත් කොට ඇත.

            මෘදුකාංගය ස්ථාපනය සඳහා උපදෙස්


            පරිශීලක නාම හා මුරපද


  1. පාසල් සීනුව
  2. පාසල් වැටුප් සැකසීමේ පද්ධතිය
  3. සහන කාලච්ඡේද වෙන් කිරීම
  4. ශිෂ්‍ය දත්ත පාදකය
  5. ගුරු දත්ත පාදකය
            උදව් - 1975
            යෝජනා - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0112785821 , 0117209363


logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.