எண் விளக்கம்
         எண்ணிக்கைக்கு சமமான வாக்கியத்தை பெட்டியில் இருந்து தெரிவு செய்க.


        (1)  4000

        (2)  7000

        (3)  1000

        (4)  9000

        (5)  3000

கணிதம் - தரம் 04