வரைபில் காட்டல்.
<\br>

கார்
பஸ்
வேன்
லொறி
<−−வாகன வகை
கார்
பஸ்
வேன்
லொறி
1
2
3
4
5
6
7
8
9
எண்ணிக்கை
மணித்தியாலமொன்றில் வீதியில் சென்ற வாகனங்களின் விபரம் கீழே அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

வரைபு

கூடுதலாக
சென்ற வாகன வகை
குறைவாக
சென்ற வாகன வகை
கணிதம் - தரம் 04