மரஞ்செடிகொடிகள்
கீழே காணப்படுபவை கமத்தொழிலில் பாவிக்கப்படும் உபகரணங்கள்.அவற்றிற்கு பொருத்தமான பெயரை தெரிவு செய்க
   
சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள்- தரம் 4