மரஞ்செடிகொடிகள்
படத்தில் காணப்படும் பூ பூக்கும் மாதத்தை தெரிவு செய்து அதன் மேல் click​ செய்க.
சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள்- தரம் 4