கருத்துள்ள வாக்கியம் அமைப்போம்
கருத்துள்ள வாக்கியம் அமைப்போம்.
கூட்டிலுள்ள சொற்களைச் சொடுக்கி இழுத்து (Drag & Drop)கீழுள்ள கூட்டினுள் வாக்கியம் அமைக்க
தமிழ் - 4 கணிதம்