கருத்துள்ள வாக்கியம் அமைப்போம்

கருத்துள்ள வாக்கியம் அமைப்போம்    

கூட்டிலுள்ள சொற்களை சொடுக்கி click கருத்துள்ள வாக்கியம் அமைக்குக.

தமிழ் - 4 கணிதம்