கீறிட்ட இடத்தை நிரப்புவோம்
    

பொருத்தமான எழுத்தின்மேல் சொடுக்குக (click).

தமிழ் - 4 கணிதம்