நீருடன் விளையாட்டு
ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நீரிலிருந்து பெறப்படும் பயன்
ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நீரின் உதவியுடன் நீர் பம்பரத்தைச் சுழற்றுவோம்
சுற்றாடல்சார் செயற்பாடுகள், தரம் 02