අඩු කිරීම

3. සංඛ්‍යා අඩු කරන්න

ගැටලු අංක
    
දා
සි
විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් =
සමත් වූ සිසුන් =
අසමත් වූ සිසුන් =