සංඛ්‍යා රටා - 1

1.පහත දී ඇති උදාහරණය නරඹා රටාව සම්පූර්ණ කරන්න

ගැටලු අංක
උදා :