බර - 1

4. අඩු කරන්න

ගැටලු අංක
    
Kg
g
සහල් තොගයේ බර =
විකුණූ සහල්වල බර =
ඉතුරු සහල්වල බර =