බර - 1

3. අඩු කරන්න

ගැටලු අංක
    
Kg
g
ගෝනියේ තිබූ පරිප්පුවල බර =
විකුණූ පරිප්පුවල බර =
ඉතුරු පරිප්පුවල බර =