බර - 1

2. එකතු කරන්න

ගැටලු අංක
    
Kg
g
සීනිවල බර =
පරිප්පුවල බර =
මුළු බර =