බර - 1

1. එකතු කරන්න

ගැටලු අංක
    
Kg
g
ලොකු මාලුවාගේ බර =
කුඩා මාලුවාගේ බර =
මාලු දෙදෙනාගේ ම බර =