කාලය - 1

1) ඔරලෝසු මුහුණතින් නිරූපණය වන වේලාව දකුණු පසින් තෝරා එය මත click කරන්න.

වෙනත් ගැටළු ලබා ගැනීමට
click කරන්න