දිග හා දුර - 1

පහත රූපයේ පරිමිතිය ලබාගන්න.

ගැටලු අංක
    
cmcm cm cm cm = = + + + + + cm cm cm cm cm cm cm