දිග හා දුර - 1

පහත නිරූපණය හොඳින් නිරීක්ෂණය කර පරිමිතිය සොයමු.