දිග හා දුර - 1

1). නිදසුන හොඳින් නිරීක්ෂණය කර, දී ඇති ගැටලුවේ පිළිතුර අදාළ කොටු තුළ Type කරන්න.

ගැටලු අංක
    
cm cm cm m cm cm cm cm m cm 100 cm = 1 m නිසා