ගුණ කිරීම -1

පහත පියවර අනුව යමින් පිළිතුරු ලබාගන්න

සි
පියවර 1 -
2 x 6 = 12
පියවර 2 -
2 x 7 = 14
පියවර 3 -
2 x 3 = 6