ගුණ කිරීම -1

පහත පියවර අනුව යමින් පිළිතුරු ලබාගන්න

සි