අඩු කිරීම

3. සංඛ්‍යා අඩු කරන්න

ගැටලු අංක
    
දා
සි
ගෝනියේ ඇති පුවක් ගෙඩි =
විකුණන ලද පුවක් ගෙඩි =
ඉතුරු පුවක් ගෙඩි =