අඩු කිරීම

2. සංඛ්‍යා අඩු කරන්න

ගැටලු අංක
    
දා
සි
කැඩූ පොල් ගෙඩි ගණන =
විකුණූ පොල් ගෙඩි ගණන =
ඉතුරු පොල් ගෙඩි ගණන =