අඩු කිරීම

1. සංඛ්‍යා අඩු කරන්න

ගැටලු අංක
    
දා
සි
ගොඩක තිබූ ගඩොල් ගණන =
විකුණන ලද ගඩොල් ගණන =
ඉතුරු ගඩොල් ගණන =