එකතු කිරීම

8. පහත සංඛ්‍යා පේළියට එකතු කරන්න

ගැටලු අංක