එකතු කිරීම

7. පහත සංඛ්‍යා පේළියට එකතු කරන්න

ගැටලු අංක