එකතු කිරීම

4.පහත සංඛ්‍යා එකතු කරන්න

ගැටලු අංක
    
දා
සි
රඹුටන් ගෙඩි =
ඇපල් ගෙඩි =
මුළු ගෙඩි ගණන =