විශාල සංඛ්‍යා

4. පෙර සංඛ්‍යාව හා පසු සංඛ්‍යාව ලියන්න

පෙර සංඛ්‍යාව

2 524

සංඛ්‍යාව

2 525

පසු සංඛ්‍යාව

2 526

ගැටලු අංක