අප පරිහරණය කරන දේ
පහත දී ඇත්තේ වී ගොවිතැනේ භාවිතා කරන උපකරණ කිහිපයකි. ඒවාට ගැළපෙන නම තෝරන්න.
   
පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් - 4 ශ්‍රේණිය