පැළෑටි සහ ගස්වැල්
පින්තූරයේ දැක්වෙන මල් පිපෙන මාසය තෝරා එය මත click කරන්න
පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් - 4 ශ්‍රේණිය