අපේ ආහාර

එළවළු

රාබු

නෝකෝල්

බීට්(රතුඅල)

බංඩක්කා

තක්කාලි

වැටකොළු

මාලුමිරිස්

බෝංචි

කරවිල

පිපිඤ්ඤා

කැකිරි

මුරුංගා

වම්බටු

එළබටු

ගෝවා

පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් - 4 ශ්‍රේණිය