පැළෑටි සහ ගස්වැල්
ගැළපෙන නම තෝරන්න
   
පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් - 4 ශ්‍රේණිය