වටිනාකමට ගැළපෙන කාසි තෝරමු.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
වටිනාකමට ගැළපෙන තරමට කාසි තෝරා කොටුව ඇතුළෙන් තබන්න.