රටාව ගොඩනගමු.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
2 න් 2 ට 3 න් 3 ට 4 න් 4 ට 5 න් 5 ට