පඩිපෙළ හදමු.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
5 න් 5 ගණන් කරමින් කහ කොටු ඇද දමා පඩිපෙළ හදන්න.