දෙකෙන් දෙක ගණන් කරමු.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
වට්ටියට මල් දෙක බැගින් කඩමින් හඞ නගා ගණන් කරන්න.