බඩු මිලට ගනිමු.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
ගැළපෙන කාසිය කොටුව උඩින් තබන්න.