එකතු කරමු.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
හිස් කොටුවට අදාළ අගය යොදන්න.