හඬ නගා ගණන් කරමු.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය

Slideshow image

If you can see this, then your browser cannot display the slide show text.

වේගය වෙනස් කරමු.

හෙමින් වේගයෙන් ඉතා වේගයෙන්