ගණන් කරමු.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
ගහෙන් මල් කඩා ගෙන කහ පාට පෙට්ටියට දමන්න. හඞ නගා ගණන් කරන්න.