අඩු කරමු.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න.