රටාව සොයමු.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
රටාවට අනුව අන්තිම කොටුවේ රූප කීයද?