රටාව සොයමු.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
රූපයක් අරගන්න මත click කර රටාවේ අන්තිම කොටුවට මොන පාටද සොයන්න.