අඩු වැඩි තෝරමු.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
සමනලුන් මල්වලට ගෙන යන්න.

නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

වැඩිපුර තිබෙන්නේ ‍මොනවාද?