පෙර සංඛ්‍යව හා පසු සංඛ්‍යාව තෝරමු.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
පෙර සංඛ්‍යාව සහ පසු සංඛ්‍යාව තෝරා කොටු තුළට ඇද දමන්න.