පින්තූර ගණනට සමාන ඉලක්කම යොදමු .
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
පින්තූර ගණනට සමාන ඉලක්කම කොටුව තුළට ඇද දමන්න.