කුඩාම රූපයේ සිට ලොකුම රූපය දක්වා පිළිවෙළට තබන්න.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
රූපය Drag කර කොටුව තුළ තබන්න.