ලොකුම රූපයේ සිට කුඩාම රූපය දක්වා පිළිවෙළට තබන්න.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
රූප Drag කර කොටුව තුළ තබන්න.