ගැළපෙන රූපය තෝරන්න.
ගණිතය - 2 ශ්‍රේණිය
හිස් කොටුවට ගැළපෙන රූපය නිල් පාට කොටුවෙන් තෝරා ඒ මත ක්ලික් කරන්න.